Upravno vijeće

Upravno vijeće ustanove:

 • donosi statut uz suglasnost osnivača
 • donosi druge opće akte
 • donosi program rada i razvoja
 • nadzire izvršenje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove
 • donosi financijski plan i završni račun
 • analizira financijsko poslovanje zdravstvene ustanove najmanje jedanput mjesečno
 • u slučaju gubitka u poslovanju zdravstvene ustanove bez odgađanja obavještava osnivača
 •  predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti
 • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca
 • obavlja i druge statutom propisane poslove.
 separator2

 

Članovi Upravnog vijeća su:

 1. Šime Rušin, dip.ing.prom, predsjednik Upravnog vijeća
 2. dr.sc. Franka Krajnović, prof., članica Upravnog vijeća,
 3. Tajana Buljat, dipl. oec., članica Upravnog vijeća,
 4. Ivica Pintur, mag.iur. član Upravnog vijeća,
 5. Antun Čačić, sveuč. prvostupnik sestrinstva, član Upravnog vijeća.

Ispis