15. Svi 2023

Javni natječaj za zapošljavanje med. sestre-tehničara u sjedištu u Zadru na određeno vrijeme

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Ur. broj. 01-1521 /2023

Zadar, 15.05.2023. godine

Na temelju članka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (službeni glasnik Zadarske županije 5/21), članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022, 127/2022), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, donosi

ODLUKU

o objavljivanju javnog natječaja na web-stranicama odnosno na oglasnim pločama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  za popunjavanje radnih mjesta:

 • medicinska sestra/tehničar (m/ž) u timu T1, – 3 izvršitelja na određeno vrijeme u sjedištu u Zadru;

Uvjeti:

 • završena srednja medicinska škola ili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij sestrinstva
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad HKMS
 • najmanje godinu dana radnog iskustva u struci

Medicinske sestre/tehničari koji su završili srednju školu u trajanju od 5 godina, a čiji je obrazovni program sukladan Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, isti nakon završenog obrazovanja nemaju obvezu obaviti pripravnički staž niti položiti stručni ispit pri Ministarstvu Zdravlja, te im se izuzima uvjet postojanja radnog iskustva u trajanju od godine dana.

Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijave na natječaj obavezno je dostaviti:

 • molbu (vlastoručno potpisanu),
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice (obje strane),
 • presliku svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ili elektronički zapis (dokaz o radnom iskustvu, e-radna knjižica),
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad HKMS

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, I. Mažuranića 28, 23 000 Zadar, u roku od 15 dana od dana objave natječaja s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje javnopravnom tijelu kojem je upućena.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem (via e-mail) i javnom objavom odluka o prijemu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (https://www.zhmzz.hr/).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/2019, 84/2021), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/2021) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/2019, 84/2021), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21) dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu priloži sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta, odnosno dužan je dostaviti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Izabrani kandidat bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se natječe. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Riječni i pojmovni skupovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.   

                                             

Ravnateljica:

Ivana Šimić, dipl.oec.

Više informacija

 • Objavljeno:

  Objavljeno na službenoj mrežnoj stranici zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije

 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje:

  Rok za dostavu prijava je 30.5.2023. godine

 • Odluka: Dana 15. lipnja 2023. godine objavljena je odluka o poništenju natječaja