ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE

Kvaliteta i dostupnost usluga hitne medicinske službe
 • Hrvatski zavod za hitnu medicinu

  Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu ("Narodne novine", broj 28/09) kojom su definirane ovlasti i područje djelatnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
 • Načela poslovanja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

  Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom kako u izvanbolničkoj, tako i u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.
  Reorganizacija hitne medicinske službe izrazito je odgovoran posao, od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku. Da bi se reorganizacija provela sukladno visoko postavljenim standardima, nužna je dobra priprema. Sve se promjene trebaju uvoditi postupno, temeljene na ozbiljnim i kontinuiranim analizama svih relevantnih parametara. Problemi koji će se pojavljivati tijekom reorganizacije trebaju se uočiti blagovremeno, kako bi se po potrebi provele odgovarajuće modifikacije planova.
  Reorganizacija hitne medicinske službe neće nastupiti preko noći, nego tek kada svi preduvjeti i čimbenici budu ostvareni. Hrvatski zavod za hitnu medicinu podrazumijeva i potiče poslovanje na načelu maksimalne odgovornosti prema stanovništvu i prema djelatnicima hitne medicinske službe, koji reorganizaciju s nestrpljenjem očekuju.
 • Cilj Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

  Cilj je Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu uspostavljanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske. Imajući na umu zahtjeve medicinske struke i dugogodišnje probleme oko uspostavljanja jedinstvenog sustava hitne medicine, Hrvatski zavod za hitnu medicinu pristupio je sistematičnom rješavanju ovog problema: definiranjem osnovnih postavki problema, ispunjavanjem potrebnih preduvjeta za uspješan ishod reforme zdravstva u djelatnosti hitne medicine, rješavanjem financijskih aspekata, izradom potrebne pravne regulative, izvedbom potrebnih radnji i ostvarenjem suradnje sa svim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta.
  Reorganizacija hitne medicinske službe jedan je od najvažnijih dijelova reforme zdravstva koja je u tijeku. Reorganizacija podrazumijeva novi način organizacije, edukaciju i/ili specijalizaciju iz hitne medicine liječnika, propisanu edukaciju iz hitne medicine medicinskih sestara, medicinskih tehničara i vozača, te standardizaciju medicinske opreme, vozila i postupaka. Sve navedeno zajedno jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Republike Hrvatske.
  Za provođenje reorganizacije zadužen je Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao krovna ustanova.
 • Aktivnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

  1. predlaže, planira, prati i analizira mjere hitne medicine u Republici Hrvatskoj,

  2. predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz djelatnosti hitne medicine,

  3. prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz djelatnosti hitne medicine,

  4. oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine,

  5. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo mrežu hitne medicine,

  6. utvrđuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika, sukladno standardima suvremene hitne medicine,

  7. utvrđuje obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokole rada i algoritme postupanja, za djelatnost hitne medicine, te usklađuje njihovu primjenu

  8. utvrđuje standarde za hitni medicinski prijevoz kopnom, zrakom i vodom,

  9. prikuplja podatke i vodi registre iz djelatnosti hitne medicine,

  10. prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicinske službe, analizira ih i dostavlja ministarstvu nadležnom za zdravstvo, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,

  11. koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskih zavoda za hitnu medicinu,

  12. prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu,

  13. predlaže i oblikuje edukacijske programe cijeloživotnog obrazovanja/trajne izobrazbe, te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika hitne medicinske službe,

  14. sudjeluje u obrazovanju zdravstvenih radnika,

  15. provodi edukaciju stanovništva iz svog područja rada,

  16. planira i provodi aktivnosti u svrhu uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

  17. surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima, u svrhu unaprjeđenja liječenja i dijagnostike iz djelatnosti hitne medicine,

  18. planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom ministarstva nadležnog za zdravstvo, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom službom spašavanja, te ostalim službama za spašavanje,

  19. analizira sve pokrenute projekte vezane uz djelatnost hitne medicine u Republici Hrvatskoj i postojećih sustava, aplikacija, opreme i procesa koji se koriste za potrebe hitne medicinske službe,

  20. objektivno analizira stupanj dovršenosti tih projekata i vremena potrebnog za njihov završetak te integraciju u djelatnost hitne medicine,

  21. analizira dosadašnje troškove tih projekata i troškove predviđene za njihovo dovršenje. 

 • MISIJA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

  Hrvatski zavod za hitnu medicinu je javna ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti hitne medicine. Zavod kao krovna zdravstvena ustanova, u stalnoj suradnji sa županijskim zavodima za hitnu medicinu i svim ostalim sudionicima u procesu zbrinjavanja hitnog pacijenta, osigurava provođenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza.
  Kontinuiranim praćenjem indikatora rada, poštujući pravila struke i podržavajući potrebu za specijaliziranim pristupom, Zavod predlaže uvjete, organizaciju i način obavljanja hitne medicine u našoj zemlji s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi.
 • VIZIJA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

  Vizija je Zavoda ustrojavanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Republike Hrvatske, temeljenog na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, što jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Republike Hrvatske.
Ustroj zavoda
 • Čelnici zavoda

  Ravnatelj:
  Ivica Erlić, dipl.oec.
  Ured ravnatelja:
  Telefon: 023 630 530
  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Zamjenik:
  Vlatko Grković, dr. med.
  Ured ravnatelja
  Telefon: 023/630-530
  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   

  Glavni tehničar:
  Antun Čačić, sveučilišni prvostupnik sestrinstva
  Telefon: 023 627 076
  Mobitel: 099 2749 792
  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

   

   

 • Upravno vijeće

  Članovi Upravnog vijeća su:

  1. Vladimir Kovačević, dipl. ing., predsjednik Upravnog vijeća
  2. dr.sc. Franka Krajnović, prof., članica Upravnog vijeća,
  3. Tajana Buljat, dipl. oec., članica Upravnog vijeća,
  4. Mladen Oluić, dr. med., član Upravnog vijeća,
  5. Antun Čačić, sveuč. prvostupnik sestrinstva, član Upravnog vijeća.
 • Stručno vijeće

  Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije je savjetodavno tijelo ravnatelja/ice.

  Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove:

  • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove
  • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti ustanove
  • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u ustanovi
  • predlaže stručne temelje programa rada i razvoja zdravstvene ustanove
  • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge u svezi organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti
  • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada zdravstvene ustanove s financijskim mogućnostima
  • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe ustanove
  • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove
  • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika ustanove
  • obavlja i druge poslove propisane Statutom
  Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.
  Stručno vijeće sastaje se najmanje jednom u 30 dana.
  Stručno vijeće o svom radu vodi zapisnik, a svoje pismene prijedloge dostavlja ravnatelju/ici i Upravnom vijeću Zavoda.
   
  Članovi Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije:
  Predsjednik Stručnog povjerenstva:
  • Marcela Bašić, dr. med.

  Članovi:

  • Marcela Bašić, dr.med., voditeljica Ispostave Zadar, predsjednica SV-a,
  • Maja Pavelić, ms., voditeljica Ispostave Biograd, član SV-a,
  • Marko Begović, med.techn., voditelj Ispostave Starigrad, član SV-a,
  • Matea Klarica, dr. med.., voditeljica Ispostave Posedarje, član SV-a,
  • Snježana Matijević, ms., voditeljica Ispostave Nin, član SV-a,
  • Luca Mila Troskot, ms., voditeljica Ispostave Pag, član SV-a,
  • Lucija Čulina, dr.med., voditeljica Ispostave Kali, član SV-a,
  • Ana Bitunjac, ms., voditeljica Ispostave Gračac, član SV-a,
  • Nikolina Brkljača, ms, voditeljica Ispostave Benkovac, član SV-a
  • Vlatko Grković, dr. med., zamjenik ravnatelja ZHMZŽ, član SV-a
  • Jasna Krpina, bacc.med.techn. koordinator medicinske službe
  • Ivica Pintur, mag.iur., voditelj službe pravnih, računovodstvenih,administrativnih i tehničkih poslova

  Dosadašnji predsjednik Josip Penavić,dr.med 2016.-2017 g.

  Dosadašnji predsjednici Stručnog vijeća Zavoda:

   

  2011. - 2012. - Nives Pavić, dr. med.
  2012. - 2014. - Zlatko Kožar, dr. med.
  2014. - 2015. - Oliver Jurić, dr. med.

  2015. - 2016. - Antonija Mišak ,dr.med
  2016 - 2017. - Josip Penavić, dr.med.
  2017 - 2019. - Martin Nonković, dr. med.
 • MPDJ

  Medicinska prijavno-dojavna jedinica (MPDJ)
  Prijem poziva za intervenciju svih timova (T1 i T2) – (broj 194, dvije ulazne linije) obavljaju dvije medicinske sestre ili dva medicinska tehničara koji na temelju razgovora s pozivateljem, uz korištenje HRVATSKOG INDEXA ZA PRIJEM HITNOG POZIVA te nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupanju.
  Mogućnosti su slijedeće:
  Prihvaća se poziv kao potreba za hitnom medicinskom intervencijom, uzima se točna adresa ili lokacija (cesta, točan i prepoznatljiv orijentir – npr. crkva, škola, tvornica i sl.) te se u tom momentu određuje kriterih hitnosti (hitno i manje hitno) o kojemu ovisi brzina reakcije tima. U slučaju velike hitnosti, tim se šalje na intervenciju još tokom razgovora, zatim se uzimaju ostali podaci – osobni podaci pacijenta i pozivatelja te telefonski broj.
  Učestalost i raznovrsnost poziva takva je da traži izuzetnu koncentraciju, iskustvo te vještinu verbalne komunikacije. Zbog velike odgovornosti, na tom radnom mjestu mogu raditi samo posebno educirani djelatnici s dugogodišnjim radnim iskustvom u timovima hitne pomoći (liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari).
 • Etičko povjerenstvo

  Etičko povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije, onako kako ih definiraju važeći kodeksi medicinske etike i deontologije, etički kodeks medicinskih sestara, kao i svi ostali etički kodeksi u zdravstvenoj djelatnosti.
  Etičko povjerenstvo Zavoda obavlja sljedeće poslove:
  • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije,
  • Odobrava znanstvena istraživanja u zdravstvenoj ustanovi,
  • Nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
  • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.
  Povjerenstvo radi u sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća Zavoda, ravnatelja Zavoda kao i članova povjerenstva.
  Sjednice se održavaju jednom u tri mjeseca, odnosno po potrebi ako to nalažu okolnosti slučaja.
  Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik i podnosi pismeno polugodišnje i godišnje izvješće Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda.

  Članovi povjerenstva:

  1. Mladen Oluić, dr. med. - predsjednik
  2. Slavica Marčina, med.sestra - član
  3. Slavica Balgavi, med.sestra - član
  4. Mario Zrilić - član
  5. Don Srećko Petrov - član
 • Povjerenstvo za kvalitetu

  Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.
  Povjerenstvo za kvalitetu Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije obavlja sljedeće poslove:
  • Vodi registar Zavoda o umrlim pacijentima,
  • Vodi registar Zavoda o neželjenim ishodima liječenja sukladno aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,
  • Provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Zavoda
  Predsjednica dr. med. Petra Švenda koja je pomoćnica ravnatelja za kvalitetu
  Članovi povjerenstva:
  • Antonija Mišak Miletić, dr.med.
  • Branka Tomčić, dr. spec. epidemiologije
  • Danijel Sekula, dr. spec. pulmologije,
  • Petra Švenda, dr. med. 
  • Adela Matanov, dr. spec. psihijatrije
 • Povjerenstvo za lijekove

  Povjerenstvo za lijekove Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije jest tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.
  Povjerenstvo za lijekove obavlja sljedeće poslove:
  • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi,
  • dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koje se provode u ustanovi,
  • koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,
  • procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Zavoda te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine,
  • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi.
  Članovi povjerenstva:
  • Danijela Grubišić Kadić, dr.med.spec.
  • Jasna Vučak, dr. spec. obiteljske medicine,
  • Jogen Patrk, dr. spec.kardiologije,
  • Lena Magdalena Lužavec, mag. pharm.,
  • Marica Vujanić-Džepina, dr. stomatologije

KONTAKT - UPRAVA

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Put Murvice 14
I kat poslovne zgrade (Uprava zavoda)
HR - 23 000 ZADAR
 • Tel:
  +385 (0) 23 627 188
 • Fax:
  +385 (0) 23 627 185
 • Email
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • HITNI POZIVI
  194

PISARNICA

„Elektronička kontaktna točka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite."

Obavijest Ministarstva uprave Republike Hrvatske o provedbi Zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima"

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.